1. تعویق زمان برگزاری نمایشگاه
  2. شامخ بهمن ماه 1399 منتشر شد/ افزایش فعالیت های بخش ساختمان در بهمن
کانال اطلاع رسانی

کانال اطلاع رسانی

اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه های نمایشگاهاخبار نمایشگاه پیش رو