1. نمایشگاه بین المللی الجزایر
  2. نمایشگاه بین المللی ساختمان حلب - سوریه
  3. نمایشگاه اختصاصی ج.ا. ایران در کرکوک - عراق
کانال اطلاع رسانی

کانال اطلاع رسانی

اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه های نمایشگاهاخبار نمایشگاه پیش رو