زمان و مهلت ارائه مدارک

 

بارگذاری مدارک از روز دوشنبه مورخ 27 بهمن ماه 1399 امکان پذیر خواهد بود. این روند تا حداقل یک ماه قبل از برگزاری نمایشگاه ادامه خواهد داشت ولی از آن جا که تخصیص غرفه به متقاضیان ممکن است زودتر از این تاریخ انجام شود لذا در جانمایی (تخصیص غرفه به متقاضی) اولویت با متقاضیانی است که قبل از آن مدارک خود را ارائه نموده باشند.

زمانبندی سایر موارد از طریق اطلاعیه ها اعلام خواهد شد.