شروع ثبت نام اینترنتی از ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه 12 بهمن ماه 1399

ثبت نام اینترنتی محدودیت زمانی نخواهد داشت.