اطلاعیه شماره سه

 

موضوع: آخرین مهلت ارائه مدارک

تاریخ انتشار: شنبه 21 فروردین ماه 1400

 

متقاضیان محترم به اطلاع می رساند آخرین مهلت ارائه مدارک به صورت الکترونیکی و به طریقی که در اطلاعیه شماره دو آورده شده است تنها تا روز سه شنبه مورخ 31 فروردین ماه 1400 میسر خواهد بود. متقاضیانی که در موعد مقرر نسبت به ارائه مدارک اقدام ننمایند در مراحل بعدی یا اولویت خود را از دست خواهند داد یا در مورد ثبت نام ایشان ترتیب اثری داده نخواهد شد.

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران